Управління ризиками банку

Контроль за ризиками, що виникають у результаті діяльності Банку, здійснюється відповідними підрозділами Банку на основі розроблених внутрішньобанківських положень згідно з нормативною базою, затвердженою Національним Банком України. У своїй діяльності Банк ідентифікує наступні підгрупи ризиків: кредитний ризик, ризик ліквідності, відсотковий ризик, валютний ризик, ринковий ризик, операційний ризик, стратегічний ризик, юридичний ризик, ризик інформаційних технологій та ризик репутації. До основних фінансових ризиків, властивих діяльності Банку, належать: кредитний, валютний, відсотковий ризики та ризик ліквідності.

Операційно-технологічний ризик

Операційно-технологічний ризик - це потенційний ризик для довгострокового існування банківської установи, що виникає через недоліки корпоративного управління, системи внутрішнього контролю або інформаційних технологій і процесів обробки інформації з точки зору керованості, універсальності, надійності, контрольованості й безперервності роботи. Для мінімізації операційно-технологічного ризику, пов'язаного з можливими помилками або шахрайством персоналу, у Банку встановлене обмеження повноважень конкретного співробітника. Розмежування повноважень користувачів системи зводить до мінімуму ризик несанкціонованого доступу до банківської інформації.

Юридичний ризик

Юридичний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через порушення або недотримання Банком вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного їх тлумачення. Банківські установи наражаються на юридичний ризик через те, що мають відносини з великою кількістю зацікавлених сторін, наприклад, клієнтами, контрагентами, посередниками, органами нагляду, податковими та іншими уповноваженими органами. Юридичний ризик може призвести до сплати штрафних санкцій та адміністративних стягнень, необхідності грошового відшкодування збитків, погіршення репутації, погіршення позицій Банку на ринку, звуження можливостей для розвитку і зменшення можливостей правового забезпечення виконання угод. Юридичний ризик є об'єктом уваги юридичної служби Банку. Зниження ризику досягається удосконаленням кваліфікації співробітників юридичного відділу з метою недопущення помилкових трактувань законів та нормативних актів.

Ринковий ризик

Ринковий ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів та товарів, курсу іноземної валюти за тими інструментами, які є в торговому портфелі. Цей ризик випливає з маркетмейкерства, ділингу, прийняття позицій з боргових та пайових цінних паперів, валют, товарів та похідних інструментів (деривативів).

Кредитний ризик

Головним напрямком в управлінні кредитним ризиком Банку є колегіальне рішення Кредитного комітету про надання кредиту позичальнику. Банк в цілому здійснює контроль виконання позичальником умов кредитного договору, своєчасним і повним його погашенням, схоронністю застави.

Аналіз кредитного ризику здійснюється Банком на двох рівнях відповідно ієрархічного рівня об'єктів, які його породжують:

на рівні кожного окремого позику;

на рівні кредитного портфеля Банку.

На першому рівні Банк здійснює управління кредитним ризиком шляхом:

аналізу кредитоспроможності кожного позичальника;

документації кредитних операцій;

постійного поточного моніторингу виданих кредитів.

Під час всього терміну дії договору кредиту Банк здійснює контроль виконання позичальником умов договорів кредитів і забезпечує супровід кредитів. Кредитний моніторинг Банк здійснює за трьома основними напрямками: контроль дотримання позичальником умов договорів кредиту, застави тощо; аналіз змін фінансово-господарської діяльності позичальника, гаранта (поручителя) і визначення якості (групи ризику) кредиту, класу позичальника, внутрішнього кредитного рейтингу; контроль змін ринкової вартості заставленого майна. Всі дані про результати проведеного моніторингу в обов'язковому порядку вносяться в контрольний лист супроводження кредиту.

На другому рівні Банк здійснює управління кредитним ризиком методами:

диверсифікацією;

лімітуванням;

створенням системи контролю дотримання відділеннями Банку процедури супроводу кредитів;

створення резервів для відшкодування втрат за кредитними операціями.

З метою дотримання принципу портфельної диверсифікації, Банк розподіляє кредити між різними категоріями позичальників: фізичними особами, суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами, середніми і малими підприємствами, бюджетними організаціями, корпоративними клієнтами, банками. Дотримуючись принципу галузевої диверсифікації, Банк розподіляє кредити між клієнтами, які здійснюють діяльність у різних галузях економіки країни. При видачі кредитів Банк здійснює контроль дотримання розміру ризику на одного позичальника, великих кредитів і кредитів інсайдерам. Кредитна політика Банку має важливий характер. Це дає можливість формувати оптимальні процедури кредитування, створити і здійснити ефективно діючий механізм управління кредитними ризиками Банку. Як результат такої політики управління валютними ризиками, Банк реалізовує рекомендації Національного Банку України щодо управління валютним ризиком, тримаючи обсяг загальної (довгої і короткої) відкритої валютної позиції в межах економічних нормативів Національного Банку України.

Валютний ризик

Банк наражається на ризик у зв'язку з впливом коливання курсу обміну іноземної валюти на його фінансовий стан і грошові потоки. Управління валютним ризиком - це процес, який націлений на досягнення такої структури активів, пасивів і похідних фінансових інструментів у розмірі іноземних валют, при яких збитки, які виникають внаслідок коливання валютних курсів, будуть прийнятними при отриманому рівні прибутковості. Політика управління валютним ризиком здійснюється, ґрунтуючись на основних принципах: Банк визнає існування валютного ризику і його можливий вплив на операції Банку, а тому прагне до мінімізації збитків, які можуть бути заподіяні (прямо чи опосередковано) операцій з валютою; Банк проводить валютні операції, які пов'язані з підвищеним рівнем ризику лише в разі їх відповідного санкціонування уповноваженим колегіальним органом у межах відповідних лімітів на об'єм позицій і лімітів допустимих збитків; Банк здійснює щоденний аналіз кон'юнктури ринку і на його підставі приймає рішення щодо коригування обсягів, структури і знака валютної позиції для мінімізації валютного ризику; Банк щодня контролює фактичне значення нормативів і лімітів, і у разі їх відхилення або порушення робить кроки до приведення їх у певні межі.

Процентний ризик

Процентний ризик або ризик зміни процентної ставки - це існуючий або потенційний ризик для прибутковості або капіталу Банку, що виникає в результаті зміни рівня ринкових процентних ставок, джерелом якого є дисбаланс активів і зобов'язань, чутливих до зміни процентних ставок і термінів погашення. Банк наражається на ціновий процентний ризик, переважно, в результаті надання позик та авансів клієнтам та іншим банкам за фіксованими процентними ставками в сумах та за періоди, які відрізняються від сум та періодів строкових депозитів та інших позикових коштів за фінансовими процентними ставками. Процедури оцінки процентного ризику Банку здійснюються Управлінням економічного аналізу та ризиків на постійній основі шляхом розрахунку і аналізу основних показників процентної позиції, визначення індикаторів чутливості до змін процентних ставок основних статей активів та зобов’язань за різними часовими інтервалами в розрізі основних валют, розрахунку середньозважених строків до погашення активів і пасивів, середньозважених ставок залучення та розміщення ресурсів, а також середньозважених ставок дохідності активів та фінансової вартості зобов’язань. Для зниження процентного ризику Банк використовує методику GAР-менеджменту.
© 2011 ПАТ "Український комунальный банк" 
91055, Україна, м. Луганськ, вул. Шевченка, 18а,
тел.: +38 0642 590786
ОКПО 24191588 МФО 304988 Код пошти
НБУ UMJF E-mail: klient@abucb.com
dpa dpa nac_bank  bg-logo  diu
Разработка сайта Студия “ArtEast