Структура корпоративного управління

Відповідно до Статуту ПАТ «Укркомунбанк» органами управління Банком є:

Загальні збори акціонерів; Спостережна Рада; Правління.

Вищим органом Банку є Загальні збори акціонерів, які скликаються не рідше одного разу на рік. До компетенції Зборів акціонерів належить прийняття рішень щодо:

визначення основних напрямків діяльності банку та затвердження звітів про їх виконання;

внесення змін та доповнень до Статуту Банку;

зміни розміру статутного капіталу Банку;

обрання і відкликання голів та членів Ради Банку, Ревізійної комісії;

утворення і відкликання виконавчого органу Банку;

затвердження річних результатів діяльності банку, затвердження звітів та висновків ревізійної комісії та зовнішнього аудитора;

розподіл прибутку;

припинення діяльності банку, призначення ліквідатора, затвердження ліквідаційного балансу.

Спостережна Рада Банку обирається загальними зборами акціонерів з числа акціонерів Банку або їх представників терміном на три роки і діє на підставі Статуту та Положення про Спостережну Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ БАНК». Рада Банку здійснює контроль за діяльністю Правління та представляє інтереси акціонерів в перерві між Зборами акціонерів в межах своєї компетенції. На підставі рішень, прийнятих Радою Банку, Голова Ради Банку видає розпорядження, обов’язкові для виконання Правлінням та посадовими особами Банку.

Рада Банку здійснює такі функції:

затверджує стратегію розвитку Банку, річний бюджет та бізнес-план Банку;

контролює діяльність Правління Банку. Заслуховує поточні звіти Правління про діяльність Банку та аналізує дії Правління щодо управління Банком. Погоджує призначення та звільнення заступників Голови Правління та керівників структурних підрозділів;

вимагає скликання позачергових зборів акціонерів у випадках, коли цього потребують інтереси акціонерів та Банку загалом;

затверджує політику стосовно ризиків і процедур управління такими ризиками, внутрішні політики і здійснює контроль за їх виконанням;

визначає зовнішнього аудитора, встановлює повноваження служби внутрішнього аудиту та порядок проведення ревізій фінансово – господарської діяльності Банку, розглядає висновки, матеріали перевірок та службових розслідувань; представляє Загальним зборам акціонерів пропозиції щодо питань діяльності Банку, узгоджує порядок денний Загальних зборів акціонерів та дає рекомендації по розміру і способу зміни статутного фонду Банку, пропозиції щодо виплати дивідендів;

погоджує рішення комісії по трудових спорах;

вирішує питання щодо створення, реорганізації та ліквідації відділень банку.

Правління Банку є виконавчим органом Банку, здійснює управління поточною діяльністю Банку. Голова Правління Банку призначається Радою Банку, представляє Банк без доручень та виконує рішення Зборів акціонерів та Ради Банку. Керівниками Банку є Голова та члени Ради Банку, Голова, його заступники та члени Правління, головний бухгалтер, його заступники.

Органом контролю Банку є Ревізійна комісія та внутрішній аудит Банку, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку та доповідають про результати ревізій та перевірок Загальним зборам акціонерів чи Раді Банку.

У Банку постійно діють комітети, які забезпечують управління ризиками:

Кредитний комітет;

Комітет з питань управління активами та пасивами;

Тарифний комітет.

Статутний капітал Банку складає 105 800 000,00 (сто п'ять мільйонів вісімсот тисяч) грн. та сформований за рахунок власних коштів акціонерів Банку шляхом випуску акцій.

Частка керівництва в акціях Банку несуттєва та складає 0,000331%.

Кількість акціонерів – 31.

© 2011 ПАТ "Український комунальный банк" 
91055, Україна, м. Луганськ, вул. Шевченка, 18а,
тел.: +38 0642 590786
ОКПО 24191588 МФО 304988 Код пошти
НБУ UMJF E-mail: klient@abucb.com
dpa dpa nac_bank  bg-logo  diu
Разработка сайта Студия “ArtEast